Mobiel GIS voor Vogeltellingen

In het veld vastleggen van broedplaatsen van weidevogels met Mobiel GIS voor Vogeltellingen.

 

Traditioneel worden broedplaatsen van weidevogels gemarkeerd met stokken. De nesten kunnen dan ontzien worden bij werkzaamheden op het land, zoals maaien en ploegen. Het plaatsen van stokken bij nesten is omstreden in verband met het roven van eieren en kuikens door bijv. vossen of kraaien.De rovers zouden een patroon kunnen herkennen dat er bij een stok iets te halen kan zijn. Nesten worden ook op kaart aangegeven voor monitoring- en onderzoeksdoeleinden of ter verantwoording van subsidieregelingen (bijv. bescherming van de grutto). Het verwerken van papieren kaarten is bewerkelijk, tijdrovend en foutgevoelig. De resultaten staan vaak lange tijd maar op één plek op papier geregistreerd bij de vogelwachter of op de boerderij. Pas (lang) na het einde van het broedseizoen komen de gegevens digitaal beschikbaar.

 

scholeksters

 

Om deze nadelen te ondervangen is het gewenst dat de broedplaatsgegevens direct digitaal vastgelegd worden.

Door ARIS is een mobiele toepassing ontwikkeld om in het veld broedplaatsen van weidevogels digitaal vast te leggen, zodanig dat deze direct beschikbaar zijn voor gebruik in het veld of op de PC.

Veldwerk

In het veld kan met behulp van een Pocket PC en een GPS-ontvanger een broedplaats vastgelegd worden. De gegevens worden direct naar een centrale server gestuurd via het GPRS/UMTS netwerk zodat er geen verlies van data kan optreden door storing, verlies of diefstal van de apparatuur in het veld. Een bijkomend voordeel is dat de gegevens te raadplegen zijn voor andere veldwerkers, agrariërs of loonwerkers.

Analyse en verwerking

Vanaf een normale PC met een internet aansluiting kan de kaart van het betreffende gebied opgevraagd worden met de vastgelegde nesten. Deze kaarten kunnen geprint worden voor controle of als plattegrond voor het uitvoeren van agrarische werkzaamheden.

 

Screenshot van Pocket PC met Mobiel GIS voor Vogeltellingen

 

Voor analyse en digitale verwerking van de gegevens zijn er een aantal mogelijkheden beschikbaar. Alle ingevoerde gegevens kunnen gedownload worden voor verwerking met eigen (GIS-)programmatuur of voor het tonen van de nesten in een GPS systeem op de tractor. Ten slotte is er de mogelijkheid om een samenvatting te maken van de geregistreerde vogels met aantallen nesten in een Excel spreadsheet voor rapportage doeleinden.

Toepassing

Het Mobiel GIS voor Vogeltellingen is reeds bij een aantal agrarische natuurverenigingen succesvol toegepast. Deze specifieke applicatie is direct geschikt voor gebruik bij het tellen van weidevogelnesten door organisaties die zich bezighouden met weidevogel- en natuurbeheer.

De gebruikte techniek van het op deze manier vastleggen van gegevens is te gebruiken voor een veelheid aan mobiele toepassingen. Te denken valt aan het registreren van incidenten, het uitvoeren van inspecties en het inventariseren van flora en fauna.