GIS-applicaties

Recreatie en Groene Ruimte kaarten op internet: BORISweb

BORIS is het Geografisch Informatiesysteem voor de Groene Ruimte en Recreatie. Dat betekent dat met BORIS allerlei ruimtelijke vragen over deze onderwerpen beantwoord kunnen worden. Met BORISweb kunnen via internet op eenvoudige wijze kaartjes worden gegenereerd en informatie over de verschillende lagen worden opgevraagd.

ArcMap-extensie voor thema-selectie: BORIS

Met behulp van een ArcMap-extensie kunnen gebruikers thema's selecteren, informatie over de gegevens opvragen, een voorbeeld van de gegevens bekijken en de gemaakte kaart printen volgens een aantal vaste layouts.

WebMap MING

Op basis van ARIS WebMap is een toepassing gebouwd om via Internet diverse GIS-bestanden te bekijken. In dit geval gaat het om een demo-site waar bestanden voor het meta-informatiesysteem MING en de modellen Natuurplanner en Waterplanner ontsloten worden.

WebMap DALIS

Op basis van ARIS WebMap is een toepassing gebouwd om via Internet diverse GIS-bestanden te bekijken. In dit geval gaat het om bestanden die voor de Interprovinciale Monitoringrapportage beschreven zijn in DALIS.

Geluidschermen langs spoorlijnen

Tijdens het uitvoeren van akoestisch onderzoek voor een milieu-effect rapportage wordt een inschatting gemaakt van de hoogte van benodigde geluidschermen langs een spoorlijn tracé. ARIS heeft een applicatie gemaakt waarin de geluidsreductie en de kosten berekend worden voor verschillende schermhoogtes per baanvak.

DataView

DataView is een applicatie waarmee data in bepaalde grid formaten snel kan worden bekeken en eenvoudige bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Door het gebruik van bestanden in HDF formaat, kunnen eenvoudig verschillende lagen of tijdstappen van één dataset worden bekeken.

Recreatie Natuur Model

Het Recreatie Natuur Model (RNM) simuleert de verspreiding van recreatieboten over het IJsselmeergebied en geeft bij deze verspreiding moelijke verstoringsgebieden voor watervogels. Het verspreidingspatroon hangt af van variabel in te stellen parameters, zoals bootsnelheid, diepgang van de boten en het aantal uren dat wordt gevaren. De mate van verstoring is per vogelsoort verschillend. De ene soort is nu eenmaal verstoringsgevoeliger dan de andere.

ATLOZ - lozingspunten en vergunningen

ATLOZ is een ArcView-applicatie waarmee informatie over lozingspunten op verschillende manieren weergegeven kan worden. Deze informatie bestaat uit gegevens over onder meer vergunningen en meetresultaten.

Internet applicatie voor de Veluweloop

Het derde lustrum van ARIS was aanleiding om de interactieve routebrowser voor de Veluweloop een forse facelift te geven met moderne Open Source hulpmiddelen zoals MapFish, OpenLayers en Google Maps.

Vaartrack - monitoring baggerwerkzaamheden

Met Vaartrack kunnen gegevens van baggerwerkzaamheden op een efficiënte en betrouwbare manier geanalyseerd en gepresenteerd worden. De applicatie is gebouwd met ArcView, en maakt gebruik van de Spatial Analyst extensie.

ECOPEIL - modellen schil IJsselmeergebied

Rond een aantal modellen die de effecten van veranderingen in het waterpeil in het IJsselmeergebied op ecotopen, waterplanten en natuur-indicatoren berekenen is een modellen schil gebouwd.

ECOMIJ - Ecotopenmodel IJsselmeergebied

Voor verschillende waterpeilscenario's geeft deze applicatie een ruimtelijke weergave van de te verwachten ecotopenverdeling van zowel het terrestische als het aquatische deel van de Rijkswateren in het IJsselmeergebied.

NWM - Natuurwaarderingsmodule IJsselmeergebied

De natuurwaarderingsmodule (NWM) berekent het effect op de natuur van verschillende scenario's van waterhuishouding in het IJsselmeergebied. Het effect op de natuur wordt bepaald aan de hand van te berekenen natuurwaarden. Deze natuurwaarden worden uitgedrukt in een aantal gekwantificeerde aspecten, waaronder de natuurlijkheid van het waterpeilverloop, de mogelijkheden van visintrek en kansen voor doelsoorten.

Bopper-GIS - Beheer van oevers en vaarwegen

Voor het beheer van oevers en vaarwegen geeft deze applicatie inzicht in toegekende functies aan oevers en vaarwegen. De ligging, naamgeving en codering van administratieve indelingen, bodems, vaarwegen en kunstwerken (o.a. sluizen, bruggen) kan in de kaart getoond worden.

Informatiesysteem Waterschappen

Het Informatiesysteem Waterschappen stelt medewerkers van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat in staat relevante gegevens over waterschappen op te vragen en in de vorm van lijsten of kaarten te presenteren.