Informatie infrastructuur

Meta-Informatiesysteem Gebiedsgericht Beleid

MING is ontwikkeld om de uitvoering van de Regeling Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB) te ondersteunen.

De SGB heeft als doel de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied. Het gaat om de beleidsterreinen natuur, bos, landschap, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, milieu en water. Op basis van de SGB kunnen subsidies aangevraagd worden voor gebiedsgerichte activiteiten die passen in een integraal gebiedsplan of reconstructieplan en zijn opgenomen in een bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Ming Forum

Gebruikers van het meta-informatiesysteem MING kunnen via internet hun ervaringen uitwisselen en disucussies voeren met behulp van het MING Forum.

Beslissingsondersteunend systeem: STONE

STONE is gemaakt voor het berekenen van het meststoffentransport vanuit de landbouw naar de compartimenten grondwater, oppervlaktewater en lucht. De gebruikers kunnen via intranet scenario's maken, op de server doorrekenen en de resultaten visualiseren. Er is gebruik gemaakt van drie bestaande modellen.

Procesketen-beheerssysteem ten behoeve van het "Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging"

Een procesketen-beheerssysteem waarin verschillende (eco-)hydrologische modellen gekoppeld zijn en van waaruit deze modellen aangestuurd kunnen worden voor het doorrekenen van verdrogingsscenario's. Door middel van dit systeem kunnen gebruikers, met name waterbeheerders, eenvoudig, efficiënt en reproduceerbaar van de betreffende modellen gebruik maken.