GIS-applicaties

Mondiale biodiversiteit

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontwikkelt en beheert het model GLOBIO (Global Biodiversity model). Met het model kan de invloed van o.a. landgebruik en infrastructuur op de mondiale biodiversiteit worden berekend. Het model bestaat uit ruimtelijke analyses en database-bewerkingen, waarvoor ARIS een gebruiksvriendelijke schil heeft gebouwd.

Projectendatabase

In de Projectendatabase worden gegevens met betrekking tot ruimtelijke rijksprojecten opgeslagen. De Projectendatabase wordt beheerd met behulp van een Add-In tool in ArcGIS.

ARIS WebMap - Snel en goedkoop kaarten op internet

Wie wil het niet: snelle interactieve kaarten op de website tegen lage kosten. ARIS heeft een nieuw concept ontwikkeld om dit te realiseren: ARIS WebMap.

De belangrijkste kenmerken:
  • Hoge performance;
  • Snel te installeren;
  • Gebruik van Rijksdriehoeksco√∂rdinaten;
  • Grotendeels Open Source.

Woningstatistiek voor krimpregio's

De Woningstatistiek applicatie is een webapplicatie, waarmee gegevens over woningen binnen een bepaald gebied bekeken kunnen worden. Er kunnen overzichten gemaakt worden van bijvoorbeeld het aantal woningen, gemiddelde WOZ-waarde, verdeling koop/huur, en de leeftijdsopbouw binnen het gebied.

CODARO

Met CODARO kunnen nieuwe en bestaande plannen voorzien worden van IMRO2008-coderingen die voldoen aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De software is officieel gecertificeerd voor het maken van IMRO2008 plannen.

MetadataProcessing Tool

Met de MetadataProcessing Tool kan metadata in een File Geodatabase bewerkt worden buiten ArcGIS om. Tijdrovende en complexe beheertaken kunnen eenvoudig, efficiënt en reproduceerbaar worden uitgevoerd.

MIRR Edit-module voor Milieudienst

In het Milieu Informatiesysteem Regio Rijnmond worden milieugegevens beheerd en opgeslagen. Met de MIRR Edit-module voor DCMR Milieudienst Rijnmond kunnen contouren uit dit Milieu Informatiesysteem worden getoond, toegevoegd en gewijzigd.

MiRO webmapping applicatie voor Milieudienst

De MiRO webmapping applicatie voor DCMR Milieudienst Rijnmond is door ARIS voorzien van een modern jasje. Dit Milieu Informatie Syteem, dat enkele jaren geleden gemaakt is op basis van Open Source software, is omgezet naar OpenLayers. De GIS applicatie is voor intern gebruik en speciaal ontwikkeld voor vergunningverleners, handhavers en adviseurs bij ruimtelijke plannen. Het ondersteunt het maken van een inschatting van wat er speelt op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening op een bepaalde locatie, of in een bepaald gebied.

Provinciale en Rijks IMRO Applicatie

In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het vanaf 1 januari 2010 verplicht alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal te ontwerpen en digitaal beschikbaar te stellen. Een hulpmiddel hierbij is de invoerapplicatie PRIMA.

OrganisatieAtlas voor RIZA

Inzichtelijk maken van verantwoordelijke organisaties in grensoverschrijdende stroomgebieden met OrganisatieAtlas, een OpenGIS internet applicatie.

Kweldervegetatie

De internetGIS applicatie Kweldervegetatie wordt gebruikt voor de verwerking en presentatie van kweldervegetatiekaarten. Deze internet applicatie is gebouwd ter vervanging van een al bestaande Arc/Info-applicatie, en heeft als bijkomend voordeel dat kweldervegetatiedata op deze manier voor een breder publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Hoogtegegevens via internet: NAPinfo

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) wordt in Nederland gebruikt als referentie voor de weergave van hoogtegegevens. Peilmerken zijn punten waarvan de hoogte bekend is ten opzichte van het NAP. Deze punten worden gebruikt als uitgangspunt om waterstanden en hoogtes van objecten te bepalen. In de NAP-publicatie worden actuele hoogtegegevens beschikbaar gesteld aan het publiek. De NAP-publicatie is nu ook via de internetGIS applicatie NAPinfo te raadplegen.

CD Bebouwd Gebied

De 'Nota Ruimte; Ruimte voor ontwikkeling' streeft optimaal gebruik van de stedelijke ruimte na. Daarbij wordt gewerkt met het begrip 'Bebouwd Gebied'. In opdracht van het ministerie van VROM is door ARIS een applicatie gemaakt om aan gemeentes en provincies inzichtelijk te maken wat hiermee wordt bedoeld.

Planologisch ontwerp

Door het nationale kennisplatform voor infra-structuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) wordt voor de Grond-, Weg- en Waterbouw een digitale objectenverzameling ontwikkeld. In deze GWW Objectenbibliotheek worden objecten zoals bruggen, wegen, beplanting en gebouwen eenduidig gedefinieerd. De GWW Objectenbibliotheek moet de basis gaan vormen voor (digitale) informatie-uitwisseling in het bouwproces.

ArcMap-extensie voor kernongevallenbestrijding

Het RIVM voert het inhoudelijk en operationeel beheer van het Informatie- en Documentatie Centrum voor de Kernongevallenbestrijding (IDC). Bij nucleaire calamiteiten vervult dit centrum een technische functie in de kernongevallenbestrijding. Hiertoe heeft het RIVM verschillende faciliteiten tot haar beschikking, waaronder een meetnet, enkele meetwagens, een laboratorium en diverse modellen voor het berekenen van de verspreiding van radioactieve stoffen en de opgelopen of verwachte dosis voor bevolkingsgroepen.

Vastgoedviewer voor havenbedrijf

Bij Groningen Seaports is oorspronkelijk een webmapping applicatie ontwikkeld waarmee de vastgoedinformatie van de zeehavens van Delfzijl en Eemshaven op een inzichtelijke manier opgevraagd kan worden.

Inventarisatiegegevens van flora en fauna

Bij It Fryske Gea worden inventarisatiegegevens beheerd die door medewerkers en vrijwilligers verzameld zijn. Het betreft met name inventarisaties van flora en fauna in gebieden die beheerd worden door It Fryske Gea.